Trädet 20

Tillbyggnad och ombyggnad av enfamiljshus i Stureby, Stockholm 2002.

Tillbyggnadens yttre planform gavs av ett på 1930-talet tillbyggt garage med terrassbjälklag. Vi bestämde oss tidigt i skissprocessen för att konskvent skilja på gammalt och nytt. Tillbyggnaden har tydligt gestaltats som en egen byggnadskropp där tillåten byggnadsvolym utnyttjas effektivt och maximalt. I plan 1 och 2 bildar det befintliga huset tillsammans med det tillbyggda huset ett öppet rumssamband där ljuset flödar från alla väderstreck. Plan 3 rymmer sovrum och en ny terrass mot kvällssolen i väster, plan 0 garage.

Huset är byggt i enkel träbyggnadsteknik, stor vikt har lagts vid att hålla materialkostnader nere, bl.a har råspont av enkel kvalitet använts som invändig väggbeklädnad.

Se även: ritningar